Návrhy hledání

Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006

REACH znamená Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals‚ Registrace, hodnocení, schválení a omezení chemikálií

Nařízení REACH ES 1907/2006 platí od 1.6.2007. Z tohoto nařízení vyplývají povinnosti nejen pro výrobce a dovozce látek, ale také pro „další účastníky dodavatelského řetězce“.

Další účastníci dodavatelského řetězce musí zajistit předání informací dodavatelům a zákazníkům a vypracování zprávy o bezpečnosti látky, pokud je taková zpráva vyžadována.

Látky, které nebyly předběžně zaregistrovány, se od 1.12.2008 nesmí dále dovážet, vyrábět, dále zpracovávat ani prodávat. To platí také pro výrobky nebo přípravky, které takové látky obsahují.

Tj. nařízení REACH platí také pro takový typ výrobku a není omezeno pouze na chemikálie.

Jste dodavatelem pro firmu ProMinent GmbH?

Informace pro dodavatele ohledně REACH

V naší roli jako „dalšího člena dodavatelského řetězce“ vyzýváme naše dodavatele k následujícímu:

  • Zajištění předběžné registrace / registrace všech látek, které musí být povinně registrovány a které jsou obsaženy v nám dodávaných výrobcích. To musí být zajištěno vámi samotnými, vašimi subdodavateli, výrobci nebo dovozci.
  • Zajištění dodávek splňujících požadavky nařízení REACH. Z tohoto důvodu bychom ještě jednou chtěli upozornit na dodržování registračních lhůt (čl. 5: no data, no market).
  • Přijetí veškerých organizačních opatření ve vaší společnosti, která jsou vyžadována pro implementaci nařízení REACH. K tomu patří také povolání výhradního zástupce v rámci EU, pokud nesídlíte jako výrobce v některé z členských zemí EU.
  • Okamžité informování v případě, že jste nenechali provést registraci u nám dodaných výrobků, které obsahují látky podle čl. 57/59.
  • Zaslání bezpečnostních datových listů s rozšířenými údaji podle REACH pro nám dodané chemikálie/přípravky v digitální podobě na adresu (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com), jakmile budou tyto údaje k dispozici (scénáře expozice!) a případné odsouhlasení účelu použití.
  • Okamžité sdělení látek podle čl. 57, které jsou podle seznamu kandidátů (čl. 59) a informací vašich předřazených členů v dodavatelském řetězci obsaženy ve výrobcích, a tím zajištění splnění informační povinnosti (čl. 33). Přitom očekáváme od našich dodavatelů na základě pokynů nařízení REACH sdělení názvů látek, registračních čísel (dokud nebudou známy, čísla CAS/ES) a příslušných hmotnostních podílů v procentech v dodaném stavu, resp. v dodaných produktových komponentách .

ProMinent GmbH v roli výrobce

Výrobky z oblasti „Provozní chemické látky / chemické přípravky“

Pro veškeré chemické látky musí být v rámci dodavatelského řetězce, tj. počínaje výrobcem nebo dovozcem přes zpracovatele a obchodníky až po konečného prodejce předávány informace, zejména veškeré takové dostupné informace, které jsou zapotřebí pro zaručení bezpečného použití látky. Pro nejnebezpečnější látky se předávají informace ve standardizované podobě prostřednictvím tak zvaných bezpečnostních datových listů.

Bezpečnostní datové listy našich výrobků jsou uvedeny v Ke stažení , pokud filtrujete podle typu dokumentu „Bezpečnostní datový list“. Bezpečnostní datové listy jsou k dispozici v různých regionálních a jazykových verzích.

Všechny ostatní výrobky

Látky ve výrobcích: Podle REACH je výrobek předmět, který dostává při výrobě specifický tvar, povrch nebo podobu, která určuje jeho funkci ve větší míře než jeho chemické složení. Obsahuje-li výrobek mimořádně znepokojivou látku v koncentraci vyšší než je 0,1 procenta hmotnosti, poté musí takovou informaci předat každý dodavatel svým odběratelům v rámci dodavatelského řetězce. Spotřebitelé musí být na žádost informováni také o výskytu této látky.

Do nařízení REACH spadají rovněž zařízení, čerpadla, snímače, armatury, regulátory a další výrobky z našeho produktového portfolia – stejně jako chemické výrobky. Firma ProMinent GmbH předává informace o látkách ze seznamu kandidátů, které jsou obsaženy ve vašich výrobcích, podle nejlepších znalostí. Zde je ProMinent GmbH odkázán hlavně na obdržení informací od předchozího dodavatele.

V praxi jsou naši B2B zákazníci (downstream user) firmou ProMinent proaktivně informováni, jak je také požadováno směrnicí, pokud se látky ze seznamu kandidátů nachází ve výrobcích v překročených maximálních množstvích.

Přehled látek ze seznamu kandidátů je uveden zde: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Tento seznam je dynamický. Každá země EU může přihlásit u ECHA na základě žádosti další látky k přezkoumání o přijetí do tohoto seznamu.

Informace o látkách ze seznamu kandidátů v našich výrobcích

Informace REACH – Aktuální stav (říjen 2019):

Aktuální kandidátní listinu, tj. listinu pro registraci příslušných obávaných látek (podle článku 59 (1, 10) nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)) naleznete zde: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Olovo (Pb) (CAS 7439-92-1, ES 231-100-4)

Mnoho z našich standardních výrobků obsahuje součásti z ocelových, hliníkových nebo měděných sloučenin s olovem, což je látka, která je zařazena na aktuální kandidátní listině, s koncentrací více než 0,1 procenta objemu. Zde jsou zohledněny výjimky vyplývající ze směrnice RoHS následovně:

  • Olovo u legujícího přídavného prvku v oceli (současná výjimka 6a v příloze III směrnice RoHS), pro zpracovatelské účely a v pozinkované oceli s objemovým podílem maximálně 0,35 procenta olova, v kategoriích 1 až 7 a 10.
  • Olovo u legujícího přídavného prvku v hliníku (současná výjimka 6b v příloze III směrnice RoHS), pro použití s objemovým podílem maximálně 0,4 procenta olova, v kategoriích 1 až 7 a 10 (období udělení platnosti výjimky se liší podle podoby hliníkových slitin).
  • Olovo u legujícího přídavného prvku v mědi (současná výjimka 6c v příloze III směrnice RoHS), pro použití s objemovým podílem maximálně 4 procenta olova, v kategoriích 1 až 7 a 10.

Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, ES 201-245-8)

Bisfenol A se vyskytuje v současnosti stále ještě v koncentraci vyšší než 0,1% (w/w) v určitém elektrickém dílu našeho čerpadla Sigma. To se týká výhradně konstrukční řady S1Cb. Usilovně pracujeme na tom, abychom mohli odebírat tyto komponenty bez obsahu škodlivin. Podrobné informace o tomto hlášení obdržíte zde: baumann.sabine@prominent.com

Další informace na téma

Informace o nařízení REACH jsou uvedeny na internetu, mj. na následujících internetových stránkách:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Kontaktujte nás

David Šídlo

výkonný ředitel a jednatel společnosti

»Můj tým a já jsme vám kdykoliv k dispozici. Zašlete nám svoji poptávku.«

+420 585 757 011 
Odeslat poptávku   

Zavřít formulář

Vaše poptávka

Osobní údaje


další výrobek +
Přiložený soubor Maximální velikost souboru 10 MB.
Nahrát další soubor

Osobní údaje


Zkontrolujte prosím své údaje a vyplňte všechna povinná pole.
*Povinná pole

Zkontrolovat a odeslat


Osobní údaje:
Oslovení
Titul
Příjmení  
Křestní jméno  
Podnik
Číslo zákazníka
E-mailová adresa
Telefon
Ulice
Číslo popisné
Místo  
Země
Zpětné volání Ano

O krok zpět

ProMinent Newsletter - nejnovější zprávy na míru! Přihlásit se k odběru